Университети

Адам университети / Бишкек финансы-экономикалык академиясы - мамлекеттик эмес жогорку окуу жайы, 1994-жылдын 31-майында Эл аралык финансы-экономикалык кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо борбору катары түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын 1997-жылдын 28-ноябрындагы № 12/12 чечими менен Эл аралык финансы-экономикалык кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо борбору Академиялык статусу бар жогорку окуу жай катары аттестацияланган, ал Борбордун укуктарын жана милдеттерин толук укуктук жактан уланткан. 2016-жылы Академия жогорку окуу жай катары Адам университети болуп кайрадан катталган.

Адам Университети - жогорку квалификациялуу, атаандашууга жөндөмдүү жана инновациялык багыттагы адистерди даярдаган, улуттук жана дүйнөлүк илимий билим берүү мейкиндигине активдүү катышкан, заманбап, туруктуу жана динамикалуу өнүгүп жаткан мамлекеттик эмес университет. 

Адам Университетинин миссиясы - компетенттүү кадрларды даярдоо жана илимий изилдөө жүргүзүү аркылуу коомдун социалдык жана экономикалык институттарынын туруктуу өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү.

Баалуулуктар

 • Ишеним жана урмат
 • Академиялык эркиндик жана чынчылдык
 • Сапат, өнүгүүгө умтулуу
 • Өнөктөштүк
 • Инновация

Сапат саясаты

Адам университетинин сапат саясаты ички жана тышкы кызыктар тараптардын кайтарым байланыштарынын негизинде билим берүү жана илимий ишмердүүлүккө кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатууга багытталган.

Жеке адамга багытталган билим берүүнү уюштуруу, жогорку атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо, жаңы билимди түзүү жана прикладдык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн сапат саясаты университеттин  баалуулуктарына, ресурстарына жана өнөктөштүгүнө негизделет.

Билим берүү программалары

Университетте билим берүү 4 программа (бүтүрүүчү кафедралар) аркылуу жүргүзүлөт: Менеджмент жана туризм, Экономика, Маалыматтык системалар жана технологиялар, Дарылоо иши; 2 департамент (көмөкчү кафедралар): Гуманитардык жана Фундаменталдык дисциплиналар.

Түзүмдүк бөлүмдөр

Ошондой эле, университеттин уюштуруу, окуу, усулдук, илимий, тарбиялык, чарбалык жана каржылык ишин камсыз кылган 10 түзүмдүк бөлүмдөр бар: Окуу бөлүмү, Маалымат бөлүмү, Китепкана, Алдыңкы тажрыйбалар борбору, Карьера борбору, Студенттик Өкмөт, Тышкы байланыштар бөлүмү, Бухгалтерия ж.б. 

Илимий иштер университеттин илимий-техникалык борборунда жүргүзүлөт.

Профессордук-окутуучулар курамы

Профессордук-окутуучулар курамынын квалификациясы билим берүүнүн сапатынын негизги элементи болуп саналат. Азыркы учурда, бардык түзүмдүк бөлүмдөрдү кошкондо, профессордук-окутуучулар курамы 42 адамды (штаттык окутуучуларды) түзөт, анын ичинде айкалыштыруу аркылуу иштегендер - 62 адам, алардын ичинен 3 илимдин доктору жана профессорлор, 2 илимдин доктору жана профессорлор. 

Студенттердин контингенти

Университетте окуган студенттердин жалпы саны:

 • Магистратура - 29 студент
 • Бакалавриат - 385 студент
 • Адистик - 76 студент

Лицензиясы

Университететте төмөнкү багыттарды даярдоо боюнча билим берүү лицензиялары бар: 

 • Бакалавриат: Экономика, Менеджмент, Туризм, Эл аралык мамилелер, Бизнести башкаруу, Маалыматтык системалар жана технологиялар 
 • Магистратура: Экономика, Менеджмент, Туризм
 • Адистик: Дарылоо иши

Окутуунун формалары

Университет студенттерге төмөнкү багыттар боюнча сырттан окууну сунуштайт:

 • Экономика
 • Менеджмент
 • Туризм

Аккредитация

Адам Университети - Борбордук Азиядагы университеттердин ичинен алгачкылардан болуп 2005-жылы аймактык коомдук-кесиптик аккредитациядан ийгиликтүү өткөн жана CAMEQ сапатынын алтын диплому менен сыйланган.  

Долбоорлор

2005-жылдан тартып Адам университети КР ББжИМдин жогорку билим берүү системаларына реформаларды киргизүү боюнча пилоттук жогорку окуу жай болуп саналат жана университет төмөнкү багыттагы долбоорлорду ишке ашырып келет:

 • Бакалавриат  жана магистратура эки циклдык программаларын иштеп чыгуу
 • ECTS жана Европалык дипломдоруна (Diploma Supplement) тиркемелерди киргизүү
 • Карьера борборлорун өнүктүрүү
 • Студенттердин жана окутуучулардын мобилдүүлүгүн өнүктүрүү
 • Университеттин аккредитациясын жана сапатын камсыз кылуунун ички системаларын куруу
 • PhD программасын өнүктүрүү
 • Электрондук окутууну өнүктүрүү
 • "Туризм" багыты боюнча бакалавриат и магистратура үчүн кош диплом билим берүү программаларын түзүү.

Окуу процесси

Окуу процесси Кыргыз Республикасынын Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана Болон процессинин принциптерине ылайык кредиттик система боюнча уюштурулган жана студенттердин жеке билим алуу жолун түзүүгө багытталган.

Окуу процессине жаңы маалыматтык технологиялар жигердүү киргизилүүдө. Университетте электрондук маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн иштеши үчүн төмөнкү шарттар түзүлгөн: 

 • Электрондук башкаруу тутуму
 • Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment электрондук окутуу платформасы
 • Электрондук китепкана
 • Электрондук курстар иштелүүдө
 • Кыргызстанда алгачкы ачык онлайн курстары иштелип чыкты.
 • Балтика Эл аралык академиясы (Латвия) жана Түштүк-Батыш Неофит-Рыльски университети (Болгария) менен кош диплом программалар боюнча биргелешкен курстар иштелип чыгууда.
 • Санкт-Петербург мамлекеттик экономика университети (Россия), Пермь мамлекеттик университети (Россия), Балтика Эл аралык академиясы (Латвия), Түштүк-Чыгыш Телемарк университети (Норвегия) жана Түштүк-Батыш "Неофит-Рыльски” (Болгария) университети менен үзгүлтүксүз вебинарлар, ачык он-лайн лекциялар өткөрүлүп турат.
 • Алдыңкы тажрыйбалар борбору өз ишин алып барат. 

Китепкана фонду

Университеттин маалыматтык-китепканалык базасы жетиштүү. Учурда университеттин китепканалык фондунда 24 492  басма бирдиги бар.  Фонддо кыргыз, орус жана чет тилдеринде окуу, илимий, универсалдуу тематикадагы илимий-популярдуу адабияттар, маалыматтык-библиографиялык, мезгилдүү басылмалар кеңири берилген.

Төмөнкү багыттагы адабияттар:

 • Экономика жана башкаруу боюнча адабияттар (10454 бирд.)
 • Гуманитардык адабияттар (1965 бирд.)
 • Туризм (1548 бирд.)
 • Фундаменталдык адабияттар (1439 бирд.)
 • Тил илими боюнча адабияттар (2090 бирд.)
 • Кыргыз тили (1996 бирд.)
 • Медицина (4200 бирд.)

Университетте жергиликтүү жана чет өлкөлүк маалыматтык базаларга кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн:

Кызматташтык 

Адам университети Университеттердин Улуу Хартиясына кол койгон алгачкы жогорку окуу жайлардын бири. Учурда университет Болон Клубунун, КАДО, Медициналык Билим берүү боюнча Бүткүл дүйнөлүк Федерациясынын (WFME), КАТО, КР ЖОЖдор Ассоциациянын ж.б.мүчөсү. 

Университеттин Билим берүү программалары алдыңкы Европалык университеттер менен тыгыз байланышта иштелип чыккан.

Учурда Адам университети  Кыргыз Дистанттык билим берүү Ассоциациясынын (2013-жылдан бери уюштуруучусу), Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлар Ассоциациясынын (2015-жылдан бери), Кыргыз туроператорлор Ассоциациясынын ( 2010-жылдан бери) мүчөсү.

Университет мамлекеттик түзүмдөр, иш берүүчүлөр, коомдук уюмдар, Европа, Азия университеттери (анын ичинде: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Литва, Латвия, Россия Федерациясы, Казахстан Республикасы, ж.б.) менен кеңири кызматташтык байланышта.

Карьера борбору 

Университетте бизнес чөйрө менен кызматташууну кеңейтүү аркылуу карьеранын өнүгүшүнө жана студенттер менен бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусуна колдоо көрсөтүү үчүн түзүмдүк бөлүм - Карьера борбору жардам берет.

2018-жылдан баштап студенттердин кошумча көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн сертификаттарды тапшыруу менен “minor” кошумча курстардын жана модулдардын тутуму иштелип чыгып, сынактан өтүүдө.